Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie

Deklaracja dostępności

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP https://zps-tyrowo.nowybip.pl

Data publikacji strony BIP: 2020-11-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumiła Jabłonka, email: bogna27@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 896476391. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony BIP, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody oraz  jeden podjazd do wejścia głównego  nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  2. Na terenie szkoły znajduje się parking jednak nie wyznaczone zostały miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  4. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  5. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. Nie ma możliwości skorzystania  z tłumacza języka migowego.
  8. Nie ma możliwości wejścia do budynku szkoły z psem asystującym.
Podmiot udostępniający informacje: Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie Data stworzenia : 2020-11-18 10:30 Autor : Bogumiła Jabłonka Data publikacji : 2020-11-18 10:30 Osoba udostępniająca na stronie : Bogumiła Jabłonka Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-16 19:22 Osoba modyfikująca : Bogumiła Jabłonka